512 296 311, 42 64 53 505

RODO

Informujemy, że spółka – AKKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 93-317), przy ul. Rzgowskiej 240, dbając o prywatności i ochronę danych osobowych swoich Pacjentów i ich rodziców oraz Opiekunów prawnych, Pracowników, Zleceniobiorców i Kontrahentów oraz danych przekazywanych celem realizacji świadczonych usług, wdrożyła procedury bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.; dalej: „RODO”).

W związku z powyższym:
1) Administratorem danych osobowych jest AKKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 93-317), przy ul. Rzgowskiej 240, tel. 512296311
2) Kontakt z Administratorem jest możliwy także:
a) pod numerem telefonu: 426453505
b) pod adresem e-mail: kontakt@klinikaalergika.pl
3) listownie na adres: AKKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 93-317), przy ul. Rzgowskiej 240.
4) Polityka prywatności jest sporządzona i dostępna w formie papierowej oraz elektronicznej w siedzibie Administratora, tj. AKKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 93-317), przy ul. Rzgowskiej 240.
5) Klauzule informacyjne dla Pacjentów z zakresu wdrożenia RODO stanowią załączniki do ich dokumentacji.